Skupština akcionara

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" 4/br. 65/20 i 146/21 i 4/24) i  čl. 19 Statuta „Barska plovidba“ A.D., Odbor direktora, saziva:

XXIII  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA  „BARSKA PLOVIDBA“ A.D.  BAR

Skupština akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar održat će se dana 27. juna 2024. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade “Barska plovidba” A.D. Bar - Putnički terminal.

Za redovnu Skupštinu je predlažen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa XXII redovne Skupštine, održane 27.06.2023. g. i XVI vanredne Skupštine, održane 31.03.2023. g.;
  2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2023. g. sa Izvještajem revizora za 2023. g. i Izvještajem o radu Odbora direktora;
  3. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;
  4. Usvajanje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora;
  5. Razrešenje članova Odbora direktora;
  6. Izbor članova Odbora direktora.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Izbor članova Odbora direktora sprovest će se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja.
Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.                                                                                                                                    
Materijali za redovnu Skupštinu, staviće se na raspolaganje akcionarima svakog radnog dana, u vremenu od 08 do 14 sati, u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.
Informacije u vezi sa XXIII redovnom Skupštinom akcionara „Barska plovidba“ A.D. Bar biće dostupne na internet adresi www.barskaplovidba.me
Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva Mirsad Tršić.                                                                                                                                                                                    

Predsjednik Odbora direktora
Ćazim Alković

Dokumentacija:

0. Obavještenje o održavanju XXIII redovne Skupštine - 27.06.2024..pdf
0.1 Punomoćje za XXIII redovnu Skupštinu.pdf
0.2 Glasački listići za XXIII redovnu Skupštinu.pdf
1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa ranije održanih Skupština.pdf
1.1 Prijedlog Zapisnika sa XXII redovne Skupštine održane 27.06.2023..pdf
1.2 Prijedlog Zapisnika sa XVI vanredne Skupštine održane 29.03.2024..pdf
2. Odluka o usvajanju Izvještaja - Finansijskog, Revizora za 2023. i o radu Odbora direktora.pdf
2.1 Odluka Odbora direktora o usvajanju finansijskog izvještaja za 2023..pdf
2.2 Finansijski iskazi 2023. sa komentarom finansijskog sektora.pdf
2.3 Odluka Odbora direktora sa prijedlogom za usvajanje Izvještaja revizora za 2023. god..pdf
2.4 Izvještaj Revizora -TPA- DOO za 2023. god.pdf
2.5 Komentar Revizorskog Odbora na izvještaj Revozora za 2023. god..pdf
2.6 Odluka Odbora direktora sa prijedlogom za usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora u predhodnom periodu.pdf
2.7 Izvještaj o radu Odbora direktora jul 2023. - maj 2024..pdf
3. Odluka o izboru Revizora za 2024. god.pdf
3.1 Odluka Odbora direktora sa prijedlogom za izbor Revizora za 2024. god..pdf
3.2 Prijedlog Revizorskog odbora za izbor Revizora za 2024. god..pdf
3.3 BDO DOO ponuda za pružanje usluge revizije za 2024. god.pdf
3.4 TPA DOO ponuda za pružanje usluge revizije za 2024. god..pdf
4. Odluka o politici naknada članovima Odbora dir. za narednu godinu.pdf
4.1 Odluka Odbora direktora sa prijedlogom politike naknada članovima Odbora dir. za narednu godinu.pdf
5. Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora.pdf
6. Odluka o izboru članova Odbora Direktora.pdf


Kompletna dokumentacija: XXIII REDOVNA SKUPSTINA 27.06.2024.rar

S A O P Š T E NJ E

o rezultatima glasanja sa XVI vanredne Skupštine akcionara
«Barska plovidba» A.D. Bar
održane dana 29.03.2024. godine

XVI (16.) vanredna Skupština akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar održana je dana 29.03.2024. godine, u prostorijama Društva u Baru, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj je prisustvovalo:

8 (osam) akcionara/punomoćnika sa 1.477.830 akcije - 64,2755 % kapitala;
Odluke po tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, rezultati glasanja po tačkama Dnevnog reda su sljedeći:

1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora «Barska plovidba» A.D. Bar usvojena je JEDNOGLASNO sa 1.477.830 akcije - 64,2755 % kapitala;

2. Odluka o izboru članova Odbora direktora, donijeta je nakon sprovedenog postupka glasanja, po kumulativnom principu glasanja, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Barska plovidba” A.D. Bar izabrani sledeći članovi:

Radomir Rudanović ........ sa 1.420.770 glasa
Marko Maraš ................... sa 1.481.190 glasa
Teodora Ostojić .............. sa 1.040.823 glasa
Ćazim Alković ................. sa 1.001.171 glasa
Nebojša Kaljević ............. sa   999.190 glasa
                                                 
Na 306. konstitutivnoj sjednici Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar, koja je održana 01.04.2024. godine, za predsjednika Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. izabran je Ćazim Alković.

U Baru, 01.04.2024. godine

“Barska plovidba” A.D. BAR
V.D. izv. dir. / Sekretar
Mirsad Tršić, s.r.

Na osnovu čl. 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/20 i 146/21),  čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/303 “on-line” od 19.02.2024. godine, sazivam

XVI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR

za dan 29.03.2024. godine (petak), sa početkom rada u 1000 časova.

Potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika, vršiće se od 08oo do 0930 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal, gdje će se i održati Skupština.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;

2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini putem punomoćnika.
Punomoćnici akcionara dužni su priložiti originalno ovjereno punomoćje, a identifikacija istih će se utvrditi uvidom u njihove lične isprave.
Društvo će obezbediti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine.
Samo akcionari koji su na spisku akcionara pribavljenim od “CKDD” A.D. Podgorica, mogu prisustvovati Skupštini.
Odluka pod rednim brojem 1 dnevnog reda, usvaja se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Odlučivanje povodom predložene odluke pod rednim brojem 2 dnevnog reda, sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. “kumulativnom principu glasanja”, saglasno čl. 158 Zakona o privrednim društvima.
Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka biće dostupni na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici: wwww.barskaplovidba.me
Kontak za informacije u vezi sa održavanjem Skupštine je sekretar društva Mirsad Tršić, na tel. br. 030-311-300 i meil: m.trsic@barplov.com.  
 
Predsjednik Odbora direktora
Miloš Raičević

1. Odluka Odbora direktora o sazivanju  XVI vanredne Skupštine za 29.03.2024.

1.1. Zabilježba u CRPS-a o podnesenim ostavkam a članova Odbora direktora od 01.02.2024.

1.2 Ostavke tri člana Odbora direktora podnesene 25.01.2024.

2. Prijedlog Odluke Skupštine o razrešenju članova Odbora direktora.

3. Predlog Odluke Skupštine o izboru članova Odbora direktora.

4. Glasački listic za prvu tačku dnevnog reda XVI vanredne Skupštine

5. Glasački listić za drugu tačku dnevnog reda XVI vanredne Skupštine

6. Punomoćje za XVI vanrednu Skupštini zakazanu za dan 29.03.2024.

SAOPŠTENJE

o rezultatima glasanja sa XXII redovne Skupštine akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar
održane dana 27.06.2023. godine

XXII redovna Skupština akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar održana je dana 27.06.2023. godine, u Baru, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj je prisustvovalo 11 (jedanaest) akcionara/punomoćnika sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala.

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja.

Rezultati glasanja, po tačkama Dnevnog reda su sljedeći:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXI redovne Skupštine održane dana 30.06.2022., XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. i XV vanredne Skupštine održane dana 31.03.2023.;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o usvajanju godišnjih Finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o imenovanju nezavisnog Revizora Društva za 2023. godinu;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”;
Usvojena - većinom glasova - 1.194.750 akcije/glasa - ZA - 70,34% od broja prisutnih akcionara i 503.413 akcije/glasa - PROTIV - 29,64% od broja prisutnih akcionara.

• Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o Izboru članova Odbora direktora;


Odluka je donijeta nakon sprovedene izborne procedure po kumulativnom principu glasanja, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Barska plovidba” A.D. Bar izabrani:
Ivica Pavlović - predstavnik državnog kapitala sa 1.587.178,50 glasa/akcija;
Miloš Raičević - predstavnik državnog kapitala sa 1.587.177,50 glasa/akcija;
Haris Nikočević - predstavnik državnog kapitala - nezavisni kandidat sa 1.491.600 glasa/akcija;
Mehdi Karamanaga - predstavnik držav. kapitala - nezavisni kandidat sa 1.491.599 glasa/akcija;
Radomir Rudanović - predstavnik manjinskih akcionara sa 2.333.260 glasa/akcija;


U Baru, 27.06.2023. godine
“Barska plovidba” A.D. Bar
Mirsad Tršić, Sekretar

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/20 i 146/21) i člana 21 Statuta ”Barska plovidba” A.D. Bar, daje se

OBAVJEŠTENjE O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XXII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

zakazane za dan 27.06.2023. godine

Dnevni red XXII redovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar, koja je zakazana za dan 27.06.2023. godine (utorak), sa početkom u 10 sati, sa mjestom održavanja u prostorijama “Barska plovidba” A.D. Bar, Putnički terminal, koji je objavljen dana 27.05.2023. i 28.05.2023. godine, u dnevnom listu “Pobjeda”, proširuje se na sledeći način:

•    poslije tačke 4, dodaje se nova tačka 5, koja glasi:
-    ”Usvajanje Odluke o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”“;
•    dosadašnje tačke 5 i 6 predloženog dnevnog reda, postaju tačke 6 i 7.


U konačnom predloženi dnevni red za XXII redovnu Skupštinu akcionara “Barska plovidba”A.D. glasi:


DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine, održane dana 30.06.2022. godine, XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. godine i  XV vanredne Skupštine održane dana 31.03.2023. godine;                          

2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;

3. Imenovanje revizora za 2023. godinu;

4. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;

5. Usvajanje Odluke o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”“;

6. Razrešenje članova Odbora direktora;

7. Izbor članova Odbora direktora.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu. Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9 sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.    

                                                                                                                           
Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.
Ova informacija, biće objavljena u dnevnom listu “Pobjeda” dana 12.06.2023. i 13.06.2022. godine i na web sajtu: www.montenegrolines.net.
Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva Mirsad Tršić.
 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Raičević


Odluka OD br 288-3 od 09.06.2023. o prosirenju dnevnog reda na XXII redovnoj Skupstin i zakazanoj za 27.06.2023.

Predlog Odluke za redovnu Skupštinu akcionara  o odobrenju kupovine  RO RO AF FRANCESCA IMO 7602089

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („ Službeni list Crne Gore” br. 65/20 i 146/21) i člana 17 Statuta Društva Barska plovidba AD Bar, XXII redovna Skupština akcionara Društva, održana dana 27.06.2023. godine, donijela je:

ODLUKU

1. Odobrava se kupovina Ro-Ro/putničkog broda  “AF FRANCESCA” (IMO: 7602089) sledećih tehničkih karakteristika:
-    Ropax ferry, izgradjen 1979. godine u brodogradilištu Italcantieri;
-    ITA flag - RINA class *100-A 1.1
-    LOA/Beam/draft: 147,97m/23m/7.6m; GT/NT: 19811 tons/9630 tons;
-    Kapaciteta 2.100 putnika (uključujući posadu), 296 kabina, 859 kreveta, 599 sjedišta, sa restoranom, barom i free shop-om.

2. Ovlašćuje se Predsjednik Odbora direktora, da potpiše ugovor o kupovini Ro-Ro/putničkog  broda iz čl. 1 ove Odluke.

3. Za praćenje realizacije ove Odluke zadužuje se Izvršni direktor Društva;

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

0. Dnevni red sa obavjestenjem o odrzavanju XXII redovne Skupstine za dan 27.06.2023.

0.1 Radni materijali za XII redovnu Skupstinu

0.2 Punomocje za XXII redovnu skupstinu

0.3 Glasacki listic za XXII redovnu skupstinu

1. Odluka o usvajanju zapisnik a sa ranije odrzanih skupstina

1.1 Predlog zapisnika sa XXI re dovne skupstine od 30.06.2022.

1.2 Predlog zapisnik sa XIV va nredne skupstine 31.10.2022.

1.3 Predlog zapisnik sa XV va nredne skupstine 31.03.2023.

2. Odluka o usvajanju Izvjestaja Finan sijskog - Revizora - Odbora Direktora;

2.1 Finansijski izvjestaj na dan 31.12.2022.

2.1.1 Komentar Fin. sektora na fin. izvj. na 31.12.2022.

2.1.2 Komentar Fin. sektora na izmijenjen finansijski izvjestaj

2.2 Izvjestaj Revizora za 2022.

2.3 Komenar Finansijskog sektora na izvjestaj Revizora za 2022.

2.4 Izvjestaj o radu Odbora direktora period jun 2022. maj 2023.

3. Odluka o izboru Revizora za 2023. god.

3.1 Odluka Odbora direktora sa prijedlogom za izbor revizora za 2023. godinu.

3.2 Misljenje i preporuka Revizorskog odbora za izbor revizora za 2023. godinu.

3.3 Kriterijumi za izbor revizora Barska plovidba AD za 2023.godinu

3.4 Evolucija ponuda za izbor revizora Barska plovidba AD za 2023.godinu

4. Odluka o visini naknade clanovima Odbora Direktora

5. Odluka o razresenju clanova Odbora Direktora

6. Odluka o izboru clanova Odbora Direktora

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG"  br. 65/20 i 146/21) i  čl. 19 Statuta „Barska plovidba“ A.D., Odbor direktora, saziva:

XXII  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA
„BARSKA PLOVIDBA“ A.D.  BAR


Skupština akcionara će se održati dana 27. juna 2023. (utorak), sa početkom u 10:00 časova,
u prostorijama Upravne zgrade “Barska plovidba” A.D. Bar - Putnički terminal.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine održane dana 30.06.2022. godine,  XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. godine i  XV vanredne Skupštineodržane dana 31.03.2023. godine;

2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;

3. Imenovanje revizora za 2023. godinu;

4. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora

5. Razrešenje članova Odbora direktora;

6. Izbor članova Odbora direktora.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Izbor članova Odbora direktora sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja.
Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.

Materijali za redovnu Skupštinu, staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana(u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar, shodno Zakonu i Statutu.

Informacije u vezi sa XXII redovnom Skupštine akcionara „Barska plovidba“ A.D. Barbiće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net.
Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - Sekretar društva Mirsad Tršić.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Raičević

SAOPŠTENJE o rezultatima glasanja sa XV Vanredne Skupštine akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar održane dana 31.03.2023. godine

Na osnovu čl. 149 stav 6 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/2020),  čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/278-2 od 17.02.2023. godine, sazivam

XV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR

za dan 31.03.2023. godine (petak), sa početkom rada u 1000 časova.

Evidencija prisustva akcionara potpisivanjem liste prisutnih vršiće se od  08oo do 930 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1.   Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

2.   Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika.  
Punomoćnici akcionara su dužni priložiti originalno ovjereno punomoćje, a identifikacija istih utvrđivaće se uvidom u njihove lične isprave.
Društvo će obezbijediti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica na dan pribavljanja spiska akcionara mogu prisustvovati Skupštini.
Odluka pod rednim brojem 1 dnevnog reda, usvaja se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Odluka pod rednim brojem 2 dnevnog reda, tj. izbor članova Odbora direktora, sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja, saglasno čl. 158 Zakona o privrednim društvima.
Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka biće dostupni na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana, 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici: www.barskaplovidba.com.
Kontak za informacije u vezi sa skupštinom akcionara je: Mirsad Tršić Sekretar društva tel. br. 030-311-300 i meil: m.trsic@barplov.com.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Raičević

1. Punomocje za XV Vanrednu skupstini zakazanu za dan 31.03.2023

2. Predlog Odluke o razresen ju članova Odbora direktora

3. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora

4. Glasacki listic za prvu tačku dnevnog reda

5. Glasački listic za drugu tačku dnevnog reda.

6. Odluka Odbora direktora br. OD 278 - 2 od 1 7.02.2023. o sazivanju XV vanredne Skupoštine

7. Ostavka Sehere Kalender na članstvo u OD podnešena 26.01.2023

8. Zabilježba ostavke Sehere Kalender u CRPS-a