XXIII Redovna skupština akcionara "Barska plovidba" A.D. Bar

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" 4/br. 65/20 i 146/21 i 4/24) i  čl. 19 Statuta „Barska plovidba“ A.D., Odbor direktora, saziva:

XXIII  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA  „BARSKA PLOVIDBA“ A.D.  BAR

Skupština akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar održat će se dana 27. juna 2024. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade “Barska plovidba” A.D. Bar - Putnički terminal.

Za redovnu Skupštinu je predlažen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa XXII redovne Skupštine, održane 27.06.2023. g. i XVI vanredne Skupštine, održane 31.03.2023. g.;
  2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2023. g. sa Izvještajem revizora za 2023. g. i Izvještajem o radu Odbora direktora;
  3. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;
  4. Usvajanje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora;
  5. Razrešenje članova Odbora direktora;
  6. Izbor članova Odbora direktora.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Izbor članova Odbora direktora sprovest će se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja.
Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.                                                                                                                                    
Materijali za redovnu Skupštinu, staviće se na raspolaganje akcionarima svakog radnog dana, u vremenu od 08 do 14 sati, u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.
Informacije u vezi sa XXIII redovnom Skupštinom akcionara „Barska plovidba“ A.D. Bar biće dostupne na internet adresi www.barskaplovidba.me
Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva Mirsad Tršić.                                                                                                                                                                                    

Predsjednik Odbora direktora
Ćazim Alković