XVI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR

Na osnovu čl. 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/20 i 146/21),  čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/303 “on-line” od 19.02.2024. godine, sazivam

XVI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR

za dan 29.03.2024. godine (petak), sa početkom rada u 1000 časova.

Potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika, vršiće se od 08oo do 0930 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal, gdje će se i održati Skupština.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;

2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini putem punomoćnika.
Punomoćnici akcionara dužni su priložiti originalno ovjereno punomoćje, a identifikacija istih će se utvrditi uvidom u njihove lične isprave.
Društvo će obezbediti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine.
Samo akcionari koji su na spisku akcionara pribavljenim od “CKDD” A.D. Podgorica, mogu prisustvovati Skupštini.
Odluka pod rednim brojem 1 dnevnog reda, usvaja se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Odlučivanje povodom predložene odluke pod rednim brojem 2 dnevnog reda, sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. “kumulativnom principu glasanja”, saglasno čl. 158 Zakona o privrednim društvima.
Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka biće dostupni na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici: wwww.barskaplovidba.me
Kontak za informacije u vezi sa održavanjem Skupštine je sekretar društva Mirsad Tršić, na tel. br. 030-311-300 i meil: m.trsic@barplov.com.  
 
Predsjednik Odbora direktora
Miloš Raičević

1. Odluka Odbora direktora o sazivanju  XVI vanredne Skupštine za 29.03.2024.

1.1. Zabilježba u CRPS-a o podnesenim ostavkam a članova Odbora direktora od 01.02.2024.

1.2 Ostavke tri člana Odbora direktora podnesene 25.01.2024.

2. Prijedlog Odluke Skupštine o razrešenju članova Odbora direktora.

3. Predlog Odluke Skupštine o izboru članova Odbora direktora.

4. Glasački listic za prvu tačku dnevnog reda XVI vanredne Skupštine

5. Glasački listić za drugu tačku dnevnog reda XVI vanredne Skupštine

6. Punomoćje za XVI vanrednu Skupštini zakazanu za dan 29.03.2024.